Nie podałeś adresu e-mail.
Jeżeli oczekujesz od nas odpowiedzi, prosimy uzupełnij go.
Uzupełnij e-mailWyślij zgłoszenie
Podziel się opinią
Dziękujemy
Twoja wiadomość została wysłana
wróć do sklepuZamknij
Zamknij
Podziel się opinią
Masz pytania, sugestie lub widzisz problem z działaniem strony internetowej. Napiszdo nas! Postaramy się pomóc.
Popraw błędnie uzupełnione pola
zamknij
pole nieobowiązkowe Popraw błędnie uzupełnione pola
Subskrybuj nasz newsletter, a co tydzień wyślemy Ci informację o: Nowościach i trendach
Ofertach specjalnych oraz promocjach
Konkursach z nagrodami Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Zapisując się do newslettera akceptujesz regulamin
* pola obowiązkowe
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera Venezia
Na podany przez Ciebie adres e-mail: została wysłana wiadomość z linkiem aktywującym.
Sprawdź pocztę i kliknij w link potwierdzający, aby pomyślnie zakończyć proces rejestracji.
Dziękujemy za uaktualnienie danych w newsletterze Venezia
()WYSYŁKA I ZWROT GRATIS


REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

VENEZIA I UNISONO


§ 1.


 1. Karta Podarunkowa VENEZIA i UNISONO (dalej: „Karta”) jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez spółkę pod firmą Venezia Oganowska Nachiło Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082578, NIP 9521000409, REGON 011382310 (dalej: „Wydawca”).

 2. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”), jednakże do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty.

 3. Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada kwocie zapłaconej przez nabywcę Karty Wydawcy z tytułu nabycia Karty. Dostępne są Karty o następujących wartościach początkowych: 50 zł, 100 zł, 250 zł i 500 zł. Nabywca Karty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.

 4. Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 – ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.

 5. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.

 6. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 7. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy. Prawo, o którym mowa w ust. 2, może być realizowane przez posiadacza Karty wyłącznie w okresie ważności Karty, a z upływem ww. okresu ważności prawo to wygasa. Nabywca ani aktualny posiadacz Karty nie będą mieli roszczeń do Wydawcy o zwrot wartości świadczeń, o których mowa w ust. 2 niezrealizowanych do momentu upływu okresu ważności Karty, jak również jakichkolwiek innych roszczeń związanych z upływem okresu ważności Karty.

 8. Karty wydawane są w placówkach handlowych Wydawcy wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a także mogą być nabywane za pośrednictwem sklepów internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu. Zmiana wykazu placówek handlowych Wydawcy oraz wskazanych wyżej adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na stronach internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu.
§ 2.


 1. Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, może nastąpić w placówkach handlowych Wydawcy określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a także poprzez dokonywanie zakupów w sklepach internetowych www.venezia.pl lub www.unisono.eu. Zmiana wykazu placówek handlowych oraz wskazanych wyżej adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na stronach internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu.

 2. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo to realizuje.

 3. Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty.

 4. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.

 5. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona gotówką lub akceptowaną w danej placówce handlowej (sklepie internetowym) inną formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.

 6. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.

 7. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, w danej placówce handlowej Wydawcy wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu jest okazanie personelowi placówki handlowej, w której realizacja ta ma być dokonana, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty, i posiadającej wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

 8. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to niemożliwe w związku z niemożnością weryfikacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp.

 9. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk - potwierdzenie transakcji Kartą z aktualną wartością Karty.

 10. Aktualną wartość Karty można sprawdzić w każdej placówce handlowej, o której mowa w ust. 1 powyżej lub na stronach internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu.


§ 3.


 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty.

 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

 3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.

 4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego Towaru (w tej części posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie). Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.

 5. Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.


§ 4.


 1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

 5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronach internetowych pod adresami www.venezia.pl i www.unisono.eu oraz w placówkach handlowych, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2014 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart nabytych przez nabywców po tej dacie. Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Venezia i Unisono z dnia 22 listopada 2010 r., z tym jednakże zastrzeżeniem, że ww. regulamin z dnia 22 listopada 2010 r. pozostaje w mocy w odniesieniu do Kart aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu i nie dłużej niż do dnia upływu ważności tych Kart.


Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r.

W imieniu Venezia Oganowska Nachiło Spółka jawna

/-/ Iwona Oganowska – Wspólnik.Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - stary regulamin kart podarunkowychzamknij
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
zamknij
Strona używa cookies
VENEZIA Oganowska Nachiło sp. j. na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych i funkcjonalnych (m.in. zapamiętywanie preferencji ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych reklamowych i statystycznych). Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli się zgadzasz na zapisywanie informacji w cookies kliknij w ZAMKNIJ. Jeśli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat cookies, w tym jak w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowejpolityka cookies.